+359 885 547810
+359 887 885464
info@hespa-bg.com
+359 885 547810
+359 887 885464

При своята работа или в дома си, хората могат да бъдат изложени на неблагоприятни физични въздействия на заобикалящата ги среда като високи нива на шум, прекалено високи или ниски нива на осветление, нездравословна температура, влажност, и скорост на въздуха, и вредно влияние на електромагнитни полета. Високите нива на някои от тези физични фактори, като електромагнитните полета и шума в околна среда, могат да окажат неблагоприятно въздействие на околната среда и населението в близост до излъчващите обекти. Законодателството е наложило изисквания за нормите на физичните фактори, които оказват влияние върху здравето и безопасността на служителите, на населението, и на околната среда. Целта на нашите дейности по контрол в сферата на осигуряване на безопасност при въздействието на физични фактори на работното място, в дома и в околната среда е да проверим и оценим съответствието на физичните фактори със законовите и нормативни изисквания за безопасност и здраве на служителите. За тази цел, Орган за контрол “ХЕСПА” извършва:  

 

Контрол на Физични фактори на работна, битова и/или околна среда:

  • Осветеност определяне и анализ на интензитета на естествено или изкуствено осветление на работното място или в домакинството

  • Шум в работна средаопределяне и анализ на нивото на шум на работното място

  • Шум в помещения на жилищни и обществени сгради – определяне и анализ на нивото на шум в домакинството

  • Микроклимат в работна и битова средаопределяне и анализ на нивата на компонентите за микроклимат (температура на въздуха; скорост на движение на въздуха; относителна влажност на въздуха) в работната среда или домакинството

  • Електромагнитни полета – измерване и анализ на компонентите на електромагнитните полета за ниски, средни, високи и свръхвисоки честоти на работното място, в домакинството или в околната среда

 

Контрол на Климатични и вентилационни инсталации определяне и анализ на нивата в работната среда или домакинството на:

  • Температура на въздуха

  • Относителна влажност на въздуха

  • Скорост на въздушен поток

  • Дебит на въздуха

 

Контрол на Електрохимична защита на подземни метални съоръжения – стационарен потенциал, поляризационен потенциал, съпротивление на аноден заземител