+359 885 547810
+359 887 885464
info@hespa-bg.com
+359 885 547810
+359 887 885464

При своята работа, служителите могат да бъдат изложени на опасни и нездравословни въздействия на заобикалящата ги работна среда, които произтичат от наличието на електромагнитни излъчвания. Наднормени нива на електромагнитни излъчвания могат да окажат неблагоприятни въздействия и върху населението и околната среда в близост до съоръжения, които са източник на тези излъчвания.

Законодателството е наложило изисквания за нормите на електромагнитните излъчвания, които оказват влияние върху здравето и безопасността на служителите, населението, и околната среда.

Целта на нашите дейности по контрол в сферата на осигуряване на безопасност при въздействието на електромагнитни излъчвания е да проверим нивата на тези излъчвания и да оценим съответствието им с установените безопасни за човешкото здраве и околната среда норми, и със законовите и нормативни изисквания за безопасност и здраве и опазване на околната среда.

За тази цел, Орган за контрол “ХЕСПА” извършва:

Контрол и определяне нивата на компонентите на електромагнитните полета за ниски, средни, високи и свръхвисоки честоти на работното място, в околната среда или в домакинството при системи за външно и вътрешно покритие:

  • интензитет на електрическо поле;
  • плътност на магнитния поток (магнитна индукция);
  • интензитет на магнитно поле;
  • плътност на енергийния поток (плътност на мощност);