+359 885 547810
+359 887 885464
info@hespa-bg.com
+359 885 547810
+359 887 885464

Електрическият ток има термично, електролитно и биологично действие върху човешкия организъм. Работата с неизправни, необезопасени електрически инсталации и съоръжения може да предизвика травми и функционални нарушения в човешкия организъм, и да доведе до необратими, смъртоносни последствия. Целта на нашите дейности по контрол в сферата на електрическата безопасност на работното място е да проверим изправността на всички електрически инсталации и съоръжения във Вашата организация или предприятие, като оценим съответствието им с изискванията на съществуващите законови и нормативни уредби в тази сфера. За тази цел, Орган за контрол “ХЕСПА” извършва:

 

Контрол на електрически уредби, машини, съоръжения и апарати до и над 1000V:

  • Съпротивление на изолация

  • Преходно съпротивление на защитни заземителни и мълниезащитни заземителни уредби

 

Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V:

  • Импеданс Zs на контура “Фаза-защитен проводник”

  • Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност /Дефектно токови защити - Fi прекъсвачи/: време на изключване; съпротивление на предпазен заземител; допирно напрежение; ток на задействане

 

Контрол на електрозащитни средства – електрическа якост на изолиращи щанги, измервателни щанги; изолиращи клещи, токоизмервателни клещи; указатели за напрежение над 1kV; инструменти с изолиращи дръжки; диелектрични ръкавици (вкл. ток на утечка); гумени диелектрични боти и ботуши (вкл. ток на утечка); гумени диелектрични килимчета и пътеки

 

Контрол на трансформаторно масло – пробивно напрежение