+359 885 547810
+359 887 885464
info@hespa-bg.com
+359 885 547810
+359 887 885464

Различни производствени, добивни и преработвателни процеси, и други дейности в индустрията, селското стопанство, и транспорта са източник на опасни емисии, които се отделят в заобикалящия ни въздух. Превишаването на нормите на емисии на вредни вещества във въздуха създава здравен риск от замърсяване на въздуха и оказва неблагоприятни въздействия върху здравето на хората и състоянието на животинските и растителните видове. Законодателството е наложило изисквания за нормите на емисии в атмосферния въздух, които оказват влияние върху здравето на хората и състоянието на животинските и растителните видове в природата. Целта на нашите дейности по контрол за предотвратяване на наднормени, опасни емисии и опазване на околната среда е да проверим нивата на газови и прахови емисии, изпускани във въздуха при процеси в производството, индустрията, и транспорта, и да оценим съответствието им с установените безопасни за човешкото здраве и околната среда норми, и със законовите и нормативни изисквания. За тази цел, Орган за контрол “ХЕСПА” извършва:

Емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници ( химични агенти, прах )

 • Измерване на параметри на газов поток:
  • барометрично налягане;
  • скорост на газовия поток;
  • температура на газовете в газохода;
  • температура на въздуха;
  • влага;
  • налягане или вакуум на газохода;
 • Измерване на емисии на газов поток:
  • въглероден оксид;
  • азотни оксиди ( азотен оксид и азотен диоксид );
  • серен диоксид;
  • кислород;
  • общи въглеводороди;
 • Пробовземане на прахови емисии за последващo атомно-абсорбционно определяне на тежки метали;
 • Измерване на емисии на газов поток;
  • прах;