+359 885 547810
+359 887 885464
info@hespa-bg.com
+359 885 547810
+359 887 885464

Инфрачервената термография е диагностичен метод, който се използва за откриване на дефекти в индустриални обекти с различно предназначение. Освен като безразрушителна диагностика, инфрачервената термография се използва и за превантивен мониторинг.

Термографският контрол и анализ се основава на изследването на топлинното излъчване на оборудване, уреди, апарати, машини, съоръжения и участъци от сгради. По време на измерването, инфрачервена камера заснема излъчването на топлина от изследваната повърхност, като съответната радиация се превръща в електронни сигнали и се визуализира като инфрачервена картина. 

При термографското обследване се откриват проблеми и локализират зони, при които има необходимост от ремонтни дейности. Чрез откриването и отстраняването на проблеми и дефекти, може да се осъществява контрол на състоянието на съоръженията, контрол на качеството на ремонтните дейности, да се предотвратят аварии и пожари, и да се постигне намаляване на производствени и непроизводствени разходи.

За тези цели, Орган за контрол “ХЕСПА” извършва:  

Термографски контрол и анализ на топлинното излъчване  на уреди, апарати, машини, съоръжения и други:

 • Температура на излъчване на обекта чрез термовизионен метод на контрол

Различни производствени, добивни и преработвателни процеси, и други дейности в индустрията, селското стопанство, и транспорта са източник на опасни емисии, които се отделят в заобикалящия ни въздух. Превишаването на нормите на емисии на вредни вещества във въздуха създава здравен риск от замърсяване на въздуха и оказва неблагоприятни въздействия върху здравето на хората и състоянието на животинските и растителните видове. Законодателството е наложило изисквания за нормите на емисии в атмосферния въздух, които оказват влияние върху здравето на хората и състоянието на животинските и растителните видове в природата. Целта на нашите дейности по контрол за предотвратяване на наднормени, опасни емисии и опазване на околната среда е да проверим нивата на газови и прахови емисии, изпускани във въздуха при процеси в производството, индустрията, и транспорта, и да оценим съответствието им с установените безопасни за човешкото здраве и околната среда норми, и със законовите и нормативни изисквания. За тази цел, Орган за контрол “ХЕСПА” извършва:

Емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници ( химични агенти, прах )

 • Измерване на параметри на газов поток:
  • барометрично налягане;
  • скорост на газовия поток;
  • температура на газовете в газохода;
  • температура на въздуха;
  • влага;
  • налягане или вакуум на газохода;
 • Измерване на емисии на газов поток:
  • въглероден оксид;
  • азотни оксиди ( азотен оксид и азотен диоксид );
  • серен диоксид;
  • кислород;
  • общи въглеводороди;
 • Пробовземане на прахови емисии за последващo атомно-абсорбционно определяне на тежки метали;
 • Измерване на емисии на газов поток;
  • прах;

Орган за контрол "ХЕСПА" извършва:

Контрол на климатични и вентилационни инсталации и определяне нивата в работната среда или домакинството на:

 • Температура  на въздуха
 • Относителна влажност на въздуха
 • Скорост на въздушен поток
 • Дебит на въздуха

При своята работа, служителите могат да бъдат изложени на опасни и нездравословни въздействия на заобикалящата ги работна среда, които произтичат от наличието на електромагнитни излъчвания. Наднормени нива на електромагнитни излъчвания могат да окажат неблагоприятни въздействия и върху населението и околната среда в близост до съоръжения, които са източник на тези излъчвания.

Законодателството е наложило изисквания за нормите на електромагнитните излъчвания, които оказват влияние върху здравето и безопасността на служителите, населението, и околната среда.

Целта на нашите дейности по контрол в сферата на осигуряване на безопасност при въздействието на електромагнитни излъчвания е да проверим нивата на тези излъчвания и да оценим съответствието им с установените безопасни за човешкото здраве и околната среда норми, и със законовите и нормативни изисквания за безопасност и здраве и опазване на околната среда.

За тази цел, Орган за контрол “ХЕСПА” извършва:

Контрол и определяне нивата на компонентите на електромагнитните полета за ниски, средни, високи и свръхвисоки честоти на работното място, в околната среда или в домакинството при системи за външно и вътрешно покритие:

 • интензитет на електрическо поле;
 • плътност на магнитния поток (магнитна индукция);
 • интензитет на магнитно поле;
 • плътност на енергийния поток (плътност на мощност);

При своята работа, служителите могат да бъдат изложени на опасни и нездравословни въздействия на заобикалящата ги работна среда, които произтичат от вида на осъществяваните от тях дейности и отделящите се като резултат от тези дейности прах и емисии на химични съединения.

Законодателството е наложило изисквания за нормите на химичните фактори, които оказват влияние върху здравето и безопасността на служителите. Целта на нашите дейности по контрол в сферата на осигуряване на безопасност при въздействието на химични фактори на работното място е да проверим нивата на експозиция на опасни химични емисии и прах на работното място и да оценим съответствието на работните условия със законовите и нормативни изисквания за безопасност и здраве на служителите. За тази цел, Орган за контрол “ХЕСПА” извършва:

Контрол на Физико-химични фактори на работна среда – нетоксични прахове във въздуха на работната зона

Контрол на Химични фактори на работната среда – химични агенти във въздуха на работната зона

Контрол на Атмосферен въздух – концентрация на общ суспендиращ прах