+359 885 547810
+359 887 885464
info@hespa-bg.com
+359 885 547810
+359 887 885464

Шумът в околната среда оказва влияние както върху хората, така и върху природата.

Шумът, предизвикан от промишлените инсталации, съоръжения и дейности, и от различните видове транспорт засяга хората както физически, така и психически, смущавайки основни дейности като съня, почивката, ученето и общуването. Излагането на шум може да доведе до раздразнителност и здравословни проблеми, като увреждане на слуха и сърдечносъдови увреждания. В момента, Световната здравна организация разработва проучване, занимаващо се с последиците за здравето вследствие на шума.

Шумът в околна среда се възприема и като един от основните екологични проблеми, тъй като той оказва влияние върху дивата природа. Той създава дългосрочни последици, като например промяна в миграционните пътища и изместване на животни извън техните предпочитани места за хранене и отлеждане на малките.

Законодателството изисква създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото управление, който включва периодични измервания, контрол, избягване, намаляване, и предотвратяване на шума. Изискванията се прилагат за шума в околната среда, на който хората са изложени в урбанизираните територии, в парковете и градините или в други тихи зони в урбанизираните територии, в тихите зони извън урбанизираните територии, или в районите в близост до детски и лечебни заведения, училища, и научноизследователски организации.

Във връзка с изискванията за опазване на човешкото здраве и природата от шума в околна среда, Изпитвателна лаборатория “ХЕСПА” има за цел да осъществява периодични измервания на нивата на шум, излъчван от промишлени източници. Целта е да се установи дали тези нива са безопасни за човешкото здраве и околната среда, съгласно законовите и нормативни изисквания за безопасност и здраве и опазване на околната среда. Измерванията се осъществяват чрез собствени периодични измервания на шум в околната среда, излъчван от промишлени инсталации и съоръжения:

  • при въвеждане в експлоатация на нови промишлени източници

  • след смяна на производствената техника и/ или промяна в условията на експлоатация на производственото оборудване

  • при действащи промишлени източници, и

  • в съответствие с условията, определени в решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения и издадени комплексни разрешителни

За целите на процеса на управление на шум в околна среда, Изпитвателна лаборатория “ХЕСПА” извършва:

 

Измерване на шум в околна среда:

  • еквивалентно ниво на шума

  • ниво на шум в мястото на въздействие

  • ниво на обща звукова мощност