+359 885 547810
+359 887 885464
info@hespa-bg.com
+359 885 547810
+359 887 885464

Различни производствени, добивни и преработвателни процеси, и други дейности в индустрията, селското стопанство, и транспорта са източник на опасни емисии, които се отделят в заобикалящия ни въздух. Превишаването на нормите на емисии на вредни вещества във въздуха създава здравен риск от замърсяване на въздуха и оказва неблагоприятни въздействия върху здравето на хората и състоянието на животинските и растителните видове. Законодателството е наложило изисквания за нормите на емисии в атмосферния въздух, които оказват влияние върху здравето на хората и състоянието на животинските и растителните видове в природата.

Целта на дейностите на Изпитвателна лаборатория “ХЕСПА”, които са свързани с предотвратяване на наднормени, опасни емисии и опазване на околната среда, е да се проверят нивата на газови и прахови емисии, изпускани във въздуха при процеси в производството, индустрията, и транспорта, както и да се установи дали тези емисии са безопасни за човешкото здраве и околната среда, съгласно законовите и нормативни изисквания. За тази цел, Изпитвателна лаборатория “ХЕСПА” извършва:

Измерване на емисии от вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – химични агенти

 • Измерване на параметри на газов поток:
  • барометрично налягане;
  • скорост на газовия поток;
  • температура на газовете в газохода;
  • температура на въздуха;
  • влага;
  • налягане или вакуум на газохода;
 • Измерване на емисии на газов поток:
  • въглероден оксид;
  • азотни оксиди ( азотен оксид и азотен диоксид );
  • серен диоксид;
  • кислород;
  • общи въглеводороди;
  • Пробовземане на прахови емисии за последващо атомно-абсорбционно определяне на тежки тали;

Измерване на емисии от вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – прах