+359 885 547810
+359 887 885464
info@hespa-bg.com
+359 885 547810
+359 887 885464

Шумът в околната среда оказва влияние както върху хората, така и върху природата.

Шумът, предизвикан от промишлените инсталации, съоръжения и дейности, и от различните видове транспорт засяга хората както физически, така и психически, смущавайки основни дейности като съня, почивката, ученето и общуването. Излагането на шум може да доведе до раздразнителност и здравословни проблеми, като увреждане на слуха и сърдечносъдови увреждания. В момента, Световната здравна организация разработва проучване, занимаващо се с последиците за здравето вследствие на шума.

Шумът в околна среда се възприема и като един от основните екологични проблеми, тъй като той оказва влияние върху дивата природа. Той създава дългосрочни последици, като например промяна в миграционните пътища и изместване на животни извън техните предпочитани места за хранене и отлеждане на малките.

Законодателството изисква създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото управление, който включва периодични измервания, контрол, избягване, намаляване, и предотвратяване на шума. Изискванията се прилагат за шума в околната среда, на който хората са изложени в урбанизираните територии, в парковете и градините или в други тихи зони в урбанизираните територии, в тихите зони извън урбанизираните територии, или в районите в близост до детски и лечебни заведения, училища, и научноизследователски организации.

Във връзка с изискванията за опазване на човешкото здраве и природата от шума в околна среда, Изпитвателна лаборатория “ХЕСПА” има за цел да осъществява периодични измервания на нивата на шум, излъчван от промишлени източници. Целта е да се установи дали тези нива са безопасни за човешкото здраве и околната среда, съгласно законовите и нормативни изисквания за безопасност и здраве и опазване на околната среда. Измерванията се осъществяват чрез собствени периодични измервания на шум в околната среда, излъчван от промишлени инсталации и съоръжения:

 • при въвеждане в експлоатация на нови промишлени източници

 • след смяна на производствената техника и/ или промяна в условията на експлоатация на производственото оборудване

 • при действащи промишлени източници, и

 • в съответствие с условията, определени в решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения и издадени комплексни разрешителни

За целите на процеса на управление на шум в околна среда, Изпитвателна лаборатория “ХЕСПА” извършва:

 

Измерване на шум в околна среда:

 • еквивалентно ниво на шума

 • ниво на шум в мястото на въздействие

 • ниво на обща звукова мощност

 

 

Различни производствени, добивни и преработвателни процеси, и други дейности в индустрията, селското стопанство, и транспорта са източник на опасни емисии, които се отделят в заобикалящия ни въздух. Превишаването на нормите на емисии на вредни вещества във въздуха създава здравен риск от замърсяване на въздуха и оказва неблагоприятни въздействия върху здравето на хората и състоянието на животинските и растителните видове. Законодателството е наложило изисквания за нормите на емисии в атмосферния въздух, които оказват влияние върху здравето на хората и състоянието на животинските и растителните видове в природата.

Целта на дейностите на Изпитвателна лаборатория “ХЕСПА”, които са свързани с предотвратяване на наднормени, опасни емисии и опазване на околната среда, е да се проверят нивата на газови и прахови емисии, изпускани във въздуха при процеси в производството, индустрията, и транспорта, както и да се установи дали тези емисии са безопасни за човешкото здраве и околната среда, съгласно законовите и нормативни изисквания. За тази цел, Изпитвателна лаборатория “ХЕСПА” извършва:

Измерване на емисии от вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – химични агенти

 • Измерване на параметри на газов поток:
  • барометрично налягане;
  • скорост на газовия поток;
  • температура на газовете в газохода;
  • температура на въздуха;
  • влага;
  • налягане или вакуум на газохода;
 • Измерване на емисии на газов поток:
  • въглероден оксид;
  • азотни оксиди ( азотен оксид и азотен диоксид );
  • серен диоксид;
  • кислород;
  • общи въглеводороди;
  • Пробовземане на прахови емисии за последващо атомно-абсорбционно определяне на тежки тали;

Измерване на емисии от вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници – прах