+359 885 547810
+359 887 885464
info@hespa-bg.com
+359 885 547810
+359 887 885464

Ежегодно много хора биват наранявани при изпълнение на работните си задължения, или тяхното здраве се уврежда на работното място вследствие на неблагоприятни фактори, свързани с тяхната работа. В същото време, работодателите са длъжни да осигурят безопасни и здравословни условия на работниците във всички аспекти, свързани с работата. За тази цел, работодателите са задължени да извършват оценка на риска, която е един от основните механизми за поддържане на здравословни работни места и предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания.

Оценката на риска е динамичен процес, който позволява на организации и предприятия да управляват – оценяват, отстраняват и предотвратяват – рисковете на работното място. Посредством оценка на риска се анализират рисковете за безпристрастността и здравето на работниците, свързани с изпълнението на техните дейности. Вследствие на тази оценка и при необходимост, се въвеждат мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място, както и превантивни мерки, свръзани с методите на работа, прилагани от работодателя. Тези мерки осигуряват подобряване нивото на закрила на работниците по отношение на безопасността и здравето им.

Правилната оценка на риска гарантира, че са отчетени всички значими рискове (не само непосредствените или очевидните), и че е проверена ефективността на препоръчаните и предприетите мерки за безопасност. За тази цел е необходим и редовен преглед на оценката на риска, за да може тя да се поддържа актуална.

Най-важното европейско законодателство, което е значимо за оценката на риска, е Рамкова директива 89/391. Тази директива е пренесена в националните законодателства.

Във връзка с необходимостта и изискванията за оценка на рисковете на работното място и предприемане на мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, “ХЕСПА” ООД извършва:

Оценка на риска на работещите по трудов договор, работните места, работните помещения и работното оборудване:

Анализ на рисковете за здравето и безопасността на работещите, във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и разработване на препоръки и мерки за предотвратяване, отстраняване, ограничаване и/или ликвидиране на тези рискове, както и за осигуряване на безопасност и здраве при работа, хигиена на труда, и противопожарна охрана.

 

Оценката на риска и свързаният с нейното разработване и прилагане процес включват:

 • План за Превенции - реализиране на мероприятия за предотвратяване, ограничаване, отстраняване и/или ликвидиране на риска за здравето и безопасността на работещите, във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Предложения за мероприятия, свързани с превенция на рисковете за здравето и безопасността на работещите;
 • Фирмена политика - мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа, хигиена на труда и противопожарна охрана;
 • Цели, задължения, отговорности, план за работа и обучение на Комитета по условия на труд (КУТ) или Групата по условия на труд (ГУТ);
 • Професионална етика от работещите в Дружеството/Фирмата;
 • Нормативни актове за Оценка на риска;
 • Методика за Оценка на риска;
 • Диференциране - идентификация и Оценка на риска по дейност (извършвана работа) на работещите;
 • Диференциране - идентификация и Оценка на риска на работно място, работна зона, работна среда, работно оборудване, използвани суровини и материали, и други странични фактори;
 • Констатации - изводи за безопасност и здраве при работа;
 • Разработване на предложения за мероприятия и контрол на професионалните рискове;
 • Съвместно разработване на Препоръки за мерки по управление и контрол на професионалните рискове след Оценката на риска;
 • Помощ при реализиране на предложените препоръки от Оценката на риска във възможно най-кратък срок, за предотвратяване, ограничаване, отстраняване и/или ликвидиране на риска за здравето и безопасността на работещите;