+359 885 547810
+359 887 885464
info@hespa-bg.com
+359 885 547810
+359 887 885464

Обучението по безопасност и здраве при работа е една от основните предпоставки за предотвратяване на трудови злополуки и насърчаване на работно поведение, което гарантира както правилно осъществяване на трудовите дейности, така и здраве, безопасност и защита на служителите.

Всяка работа с машини, съоръжения и инсталации в предприятията може да се окаже опасна и изисква специално обучение за безопасна работа и за оказване на първа долекарска помощ. Съгласно законодателството, работниците трябва да бъдат информирани, иструктирани, обучени и косултирани относно безопасността и здравето си при работа.

Във връзка с изискванията за обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, както и изискванията за работа по различни специалности, Център за професионално обучение “ХЕСПА” извършва: 

Обучение за придобиване на степен на професионална квалификация, за придобиване на квалификационни групи на електротехнически и неелектротехнически персонал по безопасност и здраве при работа, за затвърдяване на знанията по Правилници и Наредби, и издава следните необходими документи:

 • Протокол за проведен изпит за квалификационна група и Удостоверение за придобита квалификационна група по безопасност и здраве при работа.

 • Протокол и Удостоверение за затвърдяване на знанията по Правилници и Наредби.

 • Удостоверение за придобита степен на професионална квалификация.

 

Обученията се провеждат в съответствие със следните правилници и наредби, както и други, посочени от клиента:

 • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, ДВ бр. 21/2005

 • Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, ДВ бр. 34 / 2004.

 • Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, ДВ бр. 32/2004 г.

 • Наредба № 3 от 14.10.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии, ДВ бр. 90/2004 и бр. 91/2004.

 • Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането, ДВ бр. 26/2008 г.

 • Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи ДВ бр. 72/2004 г.

 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, ДВ бр. 64/18.07.2008 г.

 • Наредба за безопасна експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения в сила от 18.10.2010 г.,приета с ПМС №199 от 10 септември 2010 г., обн. ДВ. бр. 73 от 17 .09.2010 г.

 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, на съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ДВ бр. 97/2002 г.

 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталациии за втечнени въглеводородни газове, ДВ бр. 82/ 2004 г.

 • Наредба № 10 от 07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари.

 • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ДВ бр. 102 от 22.12.2009 г.

 • Наредба № 3 от 27.06.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове, ДВ бр. 91/1998 г.

 • Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучение на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията, ДВ бр. 133/1998 г.

 • Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, ДВ бр. 37 от 04.05.2004 г.

   

„ХЕСПА“ ООД и всички прилежащи към Дружеството направления са акредитирани и сертифицирани да осъществяват своите дейности от различни Министерства на територията на Република България и съответните Изпълнителни Агенции към тях или акредитирани за целта частни органи.

За да получите детайлна информация за изброените по-долу Сертификати, Удостоверения и Лицензии, моля свържете се с нас.

„ХЕСПА“ ООД притежава следните Сертификати за акредитация, Удостоверения и Лицензии:

 • Сертификат за акредитация за контрол на електрически, физични и химични фактори на работна и околна среда от Изпълнителна агенция Българска служба за аредитация - София N 81 ОКС от 11.01.2016 г., валиден до 30.09.2018 г.
 • Сертификат за акредитация за изпитване на параметри на околна среда от Изпълнителна агенция Българска служба за аредитация - София N 217 ЛИ от 16.09.2014 г., валиден до 16.09.2018 г.
 • Сертификат за внедряване и прилагане на Система за управление на качеството N 0112 от 14.08.2014 г., съгласно БДС EN ISO 9001
 • Удостоверение N 182-3 / 27.08.2012 за регистрация на Служба по трудова медицина от Министерство на здравеопазването
 • Лицензия на ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ № 2016121317 и Заповед № ЦПО-106/25.07.2016 г. от Национална агенция за професионално образование и обучение за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобита степен на професионална квалификация по специалности
 • Заповед N РД-16-489 / 22.05.2007 г. за упълномощаване на Учебен център за обучение и изпит за придобиване на квалификационни групи от Министерство на икономиката и енергетиката
 • Удостоверение за регистрация N 2530 / 27.05.2009 г. на Учебен център за обучение и изпит по нормативни и поднормативни актове от Министерство на труда и социалната политика / ИА "ГИТ" - Дирекция "Инспекция по труда"
 • Удостоверение N 456 / 07.10.2000 г. за извършване на Оценка на рисковете от Минно-геоложки университет - София

 

Трудовата медицина е медицинска специалност с превантивна насоченост, свързана със здравето и безопасността на служителите в организациите и предприятията. Основната й роля е да осигурява здравни съвети на работодателите, което да стимулира и гарантира условия за поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

Трудовата медицина спомага за предотвратяването на трудови злополуки и професионални заболявания чрез постоянно наблюдение на здравословното състояние на работещите, анализ на работната и околната среда, които влияят на дейностите им, оценка на рисковете, свързани с безопасността и здравето им, и препоръчването на мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Във връзка с целите за създаване на безопасни и здравословни работни условия в организациите и предприятията, “ХЕСПА” ООД извършва:

 

Обслужване от служба по трудова медицина на работещите по трудов договор:

 • Разработване и въвеждане на здравни досиета
 • Ежегоден анализ на здравословното състояние на работещите въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд
 • Цялостна консултативна дейност относно задълженията на работодателите към Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 за Службите по трудова медицина
 • Изграждане на цялостна вътрешно-фирмена организация по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
 • Подпомагане на работодателя с насоки и мероприятия свързани с предотвратяване, отстраняване, ограничаване и/ или ликвидиране на риска за безопасност и здраве при работа на работещите
 • Участие в заседанията на Комитетите за Условия на Труд или Групите за Условия на Труд
 • Разработване на вътрешно-фирмен одит по Безопасност и здраве при работа
 • Консултиране на работодателя и работещите по условия на труд 
 • Определяне на периодичността и организиране на задължителните медицински прегледи, съгласно Наредба № 3 (ДВ бр. 102/1994 г.) – при поискване на работодателя

 

КОНСУЛТИРАНЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В РАБОТНА И ОКОЛНА СРЕДА

ХЕСПА” ООД предлага консултации по безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда, които включват:

 • Запознаване с изискванията на необходимите законови и нормативни уредби по отношение на безопасността и здраве при работа, и свързаната с работните дейности защита на околната среда;

 • Запознаване с необходимите дейности, свързани с изискванията за здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда

 • Запознаване с необходимите документи и записи, свързани с изискванията за здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда

 • Препоръки на мерки за отстраняване, ограничаване и предотвратяване на рискове за здравето и безопасността на работещите

 • Препоръки за мерки за предотвратяване на замърсяване на околната среда вследствие на работните дейности 

 • Препоръки за мерки за предотвратяване на вредни влияния върху околната среда при дейности, свръзани с производство на стоки или предоставяне на комунални услуги

    

КОНСУЛТИРАНЕ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Внедряването и сертификацията на Системи за управление е важна предпоставка за ефективната организация и качественото изпълнение на трудовите дейности.

ХЕСПА” ООД предлага консултации, свързани с изграждането, внедряването, поддържането и сертифицирането на Системи за управление на качеството в организациите и предприятията, съгласно следните стандарти:

 • БДС EN ISO / IEC 17020

 • БДС EN ISO / IEC 17025

 • БДС EN ISO 14001

 • BS OHSAS 18001

 • БДС EN ISO 9001