+359 885 547810
+359 887 885464
info@hespa-bg.com
+359 885 547810
+359 887 885464

„ХЕСПА“ ООД и всички прилежащи към Дружеството направления са акредитирани и сертифицирани да осъществяват своите дейности от различни Министерства на територията на Република България и съответните Изпълнителни Агенции към тях или акредитирани за целта частни органи.

За да получите детайлна информация за изброените по-долу Сертификати, Удостоверения и Лицензии, моля свържете се с нас.

„ХЕСПА“ ООД притежава следните Сертификати за акредитация, Удостоверения и Лицензии:

  • Сертификат за акредитация за контрол на електрически, физични и химични фактори на работна и околна среда от Изпълнителна агенция Българска служба за аредитация - София N 81 ОКС от 11.01.2016 г., валиден до 30.09.2018 г.
  • Сертификат за акредитация за изпитване на параметри на околна среда от Изпълнителна агенция Българска служба за аредитация - София N 217 ЛИ от 16.09.2014 г., валиден до 16.09.2018 г.
  • Сертификат за внедряване и прилагане на Система за управление на качеството N 0112 от 14.08.2014 г., съгласно БДС EN ISO 9001
  • Удостоверение N 182-3 / 27.08.2012 за регистрация на Служба по трудова медицина от Министерство на здравеопазването
  • Лицензия на ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ № 2016121317 и Заповед № ЦПО-106/25.07.2016 г. от Национална агенция за професионално образование и обучение за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобита степен на професионална квалификация по специалности
  • Заповед N РД-16-489 / 22.05.2007 г. за упълномощаване на Учебен център за обучение и изпит за придобиване на квалификационни групи от Министерство на икономиката и енергетиката
  • Удостоверение за регистрация N 2530 / 27.05.2009 г. на Учебен център за обучение и изпит по нормативни и поднормативни актове от Министерство на труда и социалната политика / ИА "ГИТ" - Дирекция "Инспекция по труда"
  • Удостоверение N 456 / 07.10.2000 г. за извършване на Оценка на рисковете от Минно-геоложки университет - София