+359 885 547810
+359 887 885464
info@hespa-bg.com
+359 885 547810
+359 887 885464

Обучението по безопасност и здраве при работа е една от основните предпоставки за предотвратяване на трудови злополуки и насърчаване на работно поведение, което гарантира както правилно осъществяване на трудовите дейности, така и здраве, безопасност и защита на служителите.

Всяка работа с машини, съоръжения и инсталации в предприятията може да се окаже опасна и изисква специално обучение за безопасна работа и за оказване на първа долекарска помощ. Съгласно законодателството, работниците трябва да бъдат информирани, иструктирани, обучени и косултирани относно безопасността и здравето си при работа.

Във връзка с изискванията за обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, както и изискванията за работа по различни специалности, Център за професионално обучение “ХЕСПА” извършва: 

Обучение за придобиване на степен на професионална квалификация, за придобиване на квалификационни групи на електротехнически и неелектротехнически персонал по безопасност и здраве при работа, за затвърдяване на знанията по Правилници и Наредби, и издава следните необходими документи:

 • Протокол за проведен изпит за квалификационна група и Удостоверение за придобита квалификационна група по безопасност и здраве при работа.

 • Протокол и Удостоверение за затвърдяване на знанията по Правилници и Наредби.

 • Удостоверение за придобита степен на професионална квалификация.

 

Обученията се провеждат в съответствие със следните правилници и наредби, както и други, посочени от клиента:

 • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, ДВ бр. 21/2005

 • Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, ДВ бр. 34 / 2004.

 • Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, ДВ бр. 32/2004 г.

 • Наредба № 3 от 14.10.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии, ДВ бр. 90/2004 и бр. 91/2004.

 • Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането, ДВ бр. 26/2008 г.

 • Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи ДВ бр. 72/2004 г.

 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, ДВ бр. 64/18.07.2008 г.

 • Наредба за безопасна експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения в сила от 18.10.2010 г.,приета с ПМС №199 от 10 септември 2010 г., обн. ДВ. бр. 73 от 17 .09.2010 г.

 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, на съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ДВ бр. 97/2002 г.

 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталациии за втечнени въглеводородни газове, ДВ бр. 82/ 2004 г.

 • Наредба № 10 от 07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари.

 • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ДВ бр. 102 от 22.12.2009 г.

 • Наредба № 3 от 27.06.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове, ДВ бр. 91/1998 г.

 • Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучение на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията, ДВ бр. 133/1998 г.

 • Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, ДВ бр. 37 от 04.05.2004 г.