ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

» Инженерни обучения

» Обучения по здраве и безопасност

» Обучения по създаване и поддръжка на Системи за управление

» Обучения за мениджъри по качество

» Обучения за ръководители

» Обучения за всички

Обучението по безопасност и здраве при работа е една от основните предпоставки за предотвратяване на трудови злополуки и насърчаване на работно поведение, което гарантира както правилно осъществяване на трудовите дейности, така и здраве, безопасност и защита на служителите.

Всяка работа с машини, съоръжения и инсталации в предприятията може да се окаже опасна и изисква специално обучение за безопасна работа и за оказване на първа долекарска помощ. Съгласно законодателството, работниците трябва да бъдат информирани, иструктирани, обучени и консултирани относно безопасността и здравето си при работа.

Във връзка с изискванията за обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, Център за професионално обучение “ХЕСПА” извършва:

  • Обучение и изпит за придобиване на квалификационни групи на електротехнически и неелектротехнически персонал по безопасност и здраве при работа
  • Обучения за придобиване и затвърдяване на знанията по Правилници и Наредби, свързани с безопасност и здраве при работа с технически съоръжения
  • Обучения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
  • Обучения за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове
  • Обучения на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията

В резултат на обученията и положените изпити, „ХЕСПА“ ООД издава следните необходими документи:

  • Протокол за проведен изпит за квалификационна група
  • Удостоверение за придобита квалификационна група по безопасност и здраве при работа
  • Протокол и Удостоверение за затвърдяване на знанията по Правилници и Наредби
  • Удостоверение за завършен курс на обучение

 

Център за професионално обучение „ХЕСПА“ предлага и широка гама обучения за мениджъри по качество, ръководители и хора, желаещи да развиват своите знания и умения. Всички обучаващи се получават необходимите официални, лицензирани Удостоверения след приключване на курсовете.

Повече информация за настоящите и предстоящи курсове можете да намерите тук

Свържете се с нас, за да получите информация относно всички курсове, предлагани от ЦПО „ХЕСПА“.

bg_BGBulgarian