ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Трудовата медицина е медицинска специалност с превантивна насоченост, свързана със здравето и безопасността на служителите в организациите и предприятията. Основната й роля е да осигурява здравни съвети на работодателите, което да стимулира и гарантира условия за поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

Трудовата медицина спомага за предотвратяването на трудови злополуки и професионални заболявания чрез постоянно наблюдение на здравословното състояние на работещите, анализ на работната и околната среда, които влияят на дейностите им, оценка на рисковете, свързани с безопасността и здравето им, и препоръчването на мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Във връзка с целите за създаване на безопасни и здравословни работни условия в организациите и предприятията, “ХЕСПА” ООД извършва:

Обслужване от Служба по трудова медицина на работещите по трудов договор:

» Разработване и въвеждане на здравни досиета

» Ежегоден анализ на здравословното състояние на работещите въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд

» Цялостна консултативна дейност относно задълженията на работодателите към Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 за Службите по трудова медицина

» Изграждане на цялостна вътрешно-фирмена организация по безопасност и здраве при работа

» Подпомагане на работодателя с насоки и мероприятия свързани с предотвратяване, отстраняване, ограничаване и/ или ликвидиране на риска за безопасност  и здраве при работа на работещите

» Участие в заседанията на Комитетите за Условия на Труд или Групите за Условия на Труд

» Разработване на вътрешно-фирмен одит по Безопасност и здраве при работа

» Консултиране на работодателя и работещите по условия на труд

» Определяне на периодичността и организиране на задължителните медицински прегледи, съгласно Наредба № 3 (ДВ бр. 102/1994 г.) – при поискване на работодателя

bg_BGBulgarian