Правилници и Наредби, по които обучаваме

Към настоящия момент провеждаме ежегодно планирани курсове, описани по-долу, в предприятията на нашите клиенти. Можете да заявите своето желание да проведем курсове за професионално обучение във Вашата компания по всяко време.

 

 • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, ДВ бр. 21/ 2005 г.
 • Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, ДВ бр. 34 / 2004.
 • Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, ДВ бр. 32/2004 г.
 • Наредба № 3 от 14.10.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии, ДВ  бр. 90/2004 и бр. 91/2004.
 • Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането, ДВ бр. 26/2008 г.
 • Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи ДВ бр. 72/2004 г.
 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, ДВ бр. 64/18.07.2008 г.
 • Наредба за безопасна експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения в сила от 18.10.2010 г.,приета с ПМС №199 от 10 септември 2010 г., обн. ДВ. бр. 73 от 17 .09.2010 г.
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, на съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ДВ бр. 97/2002 г.
 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталациии  за втечнени въглеводородни газове, ДВ бр.82/2004
 • Наредба № 10 от 07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари.
 • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ДВ бр. 102 от 22.12.2009 г.
 • Наредба № 3 от 27.06.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове, ДВ бр. 91/1998 г.
 • Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучение на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията, ДВ бр. 133/1998 г.
 • Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, ДВ бр. 37 от 04.05.2004 г.
 • Други приложими Наредби и Стандарти за управление на качеството.
bg_BGBulgarian