ПОЛИТИКА, ЦЕЛИ И АНГАЖИМЕНТИ

Нашата мисия е да помагаме на хората да опазят околната среда и здравето и безопасността на населението. Основната ни цел е да помагаме на организациите да предотвратят негативните последици от дейността на индустриите върху околната среда и здравето на хората. Ние постигаме целите си като осъществяваме измервания и анализи на последствията от човешката дейност върху околната среда и здравето и безопасността на хората, като консултираме своите клиенти как да водят здравословен и безопасен живот на работното си място, като наблюдаваме здравословното състояние на работещите, и като учим своите клиенти как да управляват дейностите си по начин, който спомага да се запазят околната среда и здравето на хората.

ХЕСПА гарантира обективна оценка, ефективност и качество на извършваните дейности. Служителите в Дружеството споделят ценностите, политиката, целите и ангажиментите на „ХЕСПА“ ООД по отношение на качеството, като се придържат към изискванията за ефективност и качество на предлаганите услуги, изискванията на Системата за управление на качеството и на нормативните актове, и изискванията на Ръководството за коректност, независимост,  безпристрастност, и отговорно корпоративно и социално поведение.

Всички служители в ХЕСПА гарантират професионализъм, точност и коректност, с оглед постигане на качество в дейността и удовлетвореност на клиентите.

bg_BGBulgarian