ОЩЕ ДЕЙНОСТИ

КОНСУЛТИРАНЕ – БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В РАБОТНА СРЕДА

“ХЕСПА” ООД предлага консултации по безопасност и здраве при работа, които включват:

 • Запознаване с изискванията на необходимите законови и нормативни уредби по отношение на процеса на осигуряване на безопасност и здраве при работа
 • Запознаване с необходимите дейности, свързани с изискванията за здраве и безопасност при работа
 • Запознаване с необходимите документи и записи, свързани с изискванията за здраве и безопасност при работа
 • Препоръки на мерки за отстраняване, ограничаване и предотвратяване на рискове за здравето и безопасността на работещите

КОНСУЛТИРАНЕ – БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В ОКОЛНА СРЕДА

“ХЕСПА” ООД предлага консултации по опазване на околната среда, които включват:

 • Запознаване с изискванията на необходимите законови и нормативни уредби по отношение на свързаната с работните дейности защита на околната среда
 • Запознаване с необходимите дейности, свързани с изискванията за опазване на околната среда
 • Запознаване с необходимите документи и записи, свързани с изискванията за опазване на околната среда
 • Препоръки за мерки за предотвратяване на замърсяване на околната среда вследствие на работните дейности
 • Препоръки за мерки за предотвратяване на вредни влияния върху околната среда при дейности, свръзани с производство на стоки или предоставяне на услуги

КОНСУЛТИРАНЕ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Внедряването и сертификацията на Системи за управление е важна предпоставка за ефективната организация и качественото изпълнение на трудовите дейности.

“ХЕСПА” ООД предлага консултации, свързани с изграждането, внедряването, поддържането и сертифицирането на Системи за управление на качеството в организациите и предприятията, съгласно следните стандарти:

 • БДС EN ISO / IEC 17020
 • БДС EN ISO / IEC 17025
 • БДС EN ISO 14001
 • БДС ISO 45001
 • БДС EN ISO 9001

АУТСОРСИНГ

Отделите по безопасност и здраве при работа и екология в организациите и предприятията са важен механизъм за разбирането и прилагането на изискванията за безопасни и здравословни трудови условия и свързаната с работните дейности защита на природата.

В помощ на работодателите, “ХЕСПА” ООД предлага комплексно изпълнение на всички дейности, свръзани със създаването на условия за безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда. Като работодател, Вие можете да възложите на “ХЕСПА” ООД всички тези дейности, като разчитате на цялостните познания и опит в тези сфери на всички специалисти в Компанията ни, от отговорниците ни по качество, до инженерите и лекарите, и членовете на Ръководството.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

„ХЕСПА“ ООД взема участие в управлението на изследователски проекти, свързани с осъществяването на бизнес услуги в страната. Пример за подобна дейност е участието на „ХЕСПА“ ООД в управлението на процеса на проучване, част от проекта „Предприемане на бизнес в България“, финансирано от Европейската Комисия и управлявано от Групата на Световната банка.

„ХЕСПА“ ООД управлява процеса на проучване по показатели „получаване на строителни разрешителни“ и „присъединяване към електроразпределителната мрежа“. Целта на този проект беше да се идентифицират добри практики и да се премахнат пречките за предприемане на бизнес, за да се създаде по-благоприятна среда за частния сектор в България.

Компанията приема предложения от заинтересовани организации за съвместна изследователска дейност.

bg_BGBulgarian