ОЦЕНКА НА РИСКА

Във връзка с необходимостта и изискванията за оценка на рисковете на работното място и предприемане на мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, “ХЕСПА” ООД извършва:

Оценка на риска на работещите по трудов договор, работните места, работните помещения и работното оборудване:

  • Анализ на рисковете за здравето и безопасността на работещите, във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд
  • Разработване на препоръки и мерки за предотвратяване, отстраняване, ограничаване и/или ликвидиране на тези рискове, както и за осигуряване на безопасност и здраве при работа, хигиена на труда, и противопожарна охрана

Ежегодно много хора биват наранявани при изпълнение на работните си задължения, или тяхното здраве се уврежда на работното място вследствие на неблагоприятни фактори, свързани с тяхната работа. В същото време, работодателите са длъжни да осигурят безопасни и здравословни условия на работниците във всички аспекти, свързани с тяхната работа. За тази цел, работодателите са задължени да извършват оценка на риска, която е един от основните механизми за поддържане на здравословни работни места и предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания.

Оценката на риска е динамичен процес, който позволява на организации и предприятия да управляват – оценяват, отстраняват и предотвратяват – рисковете на работното място. Посредством оценка на риска се анализират рисковете за безпристрастността и здравето на работниците, свързани с изпълнението на техните дейности. Вследствие на тази оценка и при необходимост, се въвеждат мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място, както и превантивни мерки, свръзани с методите на работа, прилагани от работодателя. Тези мерки осигуряват подобряване нивото на закрила на работниците по отношение на безопасността и здравето им.

Правилната оценка на риска гарантира, че са отчетени всички значими рискове (не само непосредствените или очевидните), и че е проверена ефективността на препоръчаните и предприетите мерки за безопасност. За тази цел е необходим и редовен преглед на оценката на риска, за да може тя да се поддържа актуална.

bg_BGBulgarian