ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ФАКТОРИ

Електрическият ток има термично, електролитно и биологично действие върху човешкия организъм. Работата с неизправни, необезопасени електрически инсталации и съоръжения може да предизвика травми и функционални нарушения в човешкия организъм, и да доведе до необратими, смъртоносни последствия. Целта на нашите дейности по контрол в сферата на електрическата безопасност на работното място е да проверим изправността на всички електрически инсталации и съоръжения във Вашата организация или предприятие, като оценим съответствието им с изискванията на съществуващите законови и нормативни уредби в тази сфера. За тази цел, Орган за контрол “ХЕСПА” извършва:

Контрол на електрически уредби, машини, съоръжения и апарати до и над 1000 V:

 • Съпротивление на изолация
 • Преходно съпротивление на защитни заземителни и мълниезащитни заземителни уредби
 • Защитни прекъсвачи /Дефектно-токови защити/: време на изключване; съпротивление на предпазен заземител; допирно напрежение; ток на задействане

Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V:

 • Импеданс Zs на контура “Фаза-защитен проводник”

Контрол на електрозащитни средства, употребявани в електрическите уредби над 1000 V – електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота – изолиращи щанги, измервателни щанги; изолиращи клещи, токоизмервателни клещи; указатели за напрежение над 1kV; диелектрични ръкавици (вкл. ток на утечка); диелектрични боти и ботуши (вкл. ток на утечка); диелектрични килимчета и пътеки

Контрол на трансформаторно масло – пробивно напрежение

ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ

При своята работа или в дома си, хората могат да бъдат изложени на неблагоприятни физични въздействия на заобикалящата ги среда като високи нива на шум, прекалено високи или ниски нива на осветление, нездравословна температура, влажност, и скорост на въздуха, и вредно влияние на електромагнитни полета. Законодателството е наложило изисквания за нормите на физичните фактори, които оказват влияние върху здравето и безопасността на служителите и на населението. Целта на нашите дейности по контрол в сферата на осигуряване на безопасност при въздействието на физични фактори на работното място, в дома, и сред населението, е да проверим и оценим съответствието на физичните фактори със законовите и нормативни изисквания за безопасност и здраве. За тази цел, Орган за контрол “ХЕСПА” извършва:

Контрол  (измерване и анализ) на Физични фактори на работна, битова и/или околна среда:

 • Осветеност – изкуствено осветление в работна и битова среда
 • Шум в работна среда
 • Шум в околна среда
 • Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
 • Микроклимат в работна и битова среда
 • Вибрации в работна среда
 • Електромагнитни полета – измерване и анализ на интензитета на електрическото поле и магнитната индукция на нискочестотни и високочестотни електрически и магнитни полета в работна и околна среда

Контрол  (измерване и анализ) на Климатични и вентилационни инсталации

Контрол  (измерване и анализ) на Електрохимична защита на подземни метални съоръжения – стационарен потенциал, поляризационен потенциал, съпротивление на аноден заземител

ХИМИЧНИ ФАКТОРИ

При своята работа, служителите могат да бъдат изложени на опасни и нездравословни въздействия на заобикалящата ги работна среда, които произтичат от вида на осъществяваните от тях дейности и отделящите се като резултат от тези дейности прах и емисии на химични съединения.

Законодателството е наложило изисквания за нормите на химичните фактори, които оказват влияние върху здравето и безопасността на служителите. Целта на нашите дейности по контрол в сферата на осигуряване на безопасност при въздействието на химични фактори на работното място е да проверим нивата на експозиция на опасни химични агенти и прах на работното място, и да оценим съответствието на работните условия със законовите и нормативни изисквания за безопасност и здраве на служителите. За тази цел, Орган за контрол “ХЕСПА” извършва:

Контрол  (измерване и анализ) на Физико-химични фактори на работна среда – нетоксични прахове във въздуха на работната зона

Контрол  (измерване и анализ) на Химични фактори на работната среда – химични агенти във въздуха на работната зона

Контрол  (измерване и анализ) на атмосферен въздух – прах

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ

При своята работа, служителите могат да бъдат изложени на опасни и нездравословни въздействия на заобикалящата ги работна среда, които произтичат от наличието на електромагнитни излъчвания от изкуствени източници. Наднормени нива на електромагнитни полета могат да окажат неблагоприятни въздействия върху хората в близост до съоръжения, които са източник на тези излъчвания.

Законодателството е наложило изисквания за нормите на електромагнитните излъчвания, които оказват влияние върху здравето и безопасността на човека. Целта на нашите дейности по контрол на електромагнитни полета е да измерим нивата на тези полета, излъчени от изкуствени източници, и да оценим съответствието им с установените безопасни за човешкото здраве норми. За тази цел, Орган за контрол “ХЕСПА” извършва:

Контрол (измерване и анализ) на Електромагнитни полета в работна, битова и околна среда:

 • Интензитет на електрично поле
 • Плътност на енергийния поток (плътност на мощност)
 • Интезитет на магнитно поле
 • Плътност на магнитния поток (магнитна индукция)

ТЕРМОРГАФСКИ КОНТРОЛ И АНАЛИЗ

Инфрачервената термография е диагностичен метод, който се използва за откриване на дефекти в индустриални обекти с различно предназначение. Освен като безразрушителна диагностика, инфрачервената термография се използва и за превантивен мониторинг.

Термографският контрол и анализ се основава на изследването на топлинното излъчване на оборудване, уреди, апарати, машини, съоръжения и участъци от сгради. По време на измерването, инфрачервена камера заснема излъчването на топлина от изследваната повърхност, като съответната радиация се превръща в електронни сигнали и се визуализира като инфрачервена картина.

При термографското обследване се откриват проблеми и локализират зони, при които има необходимост от ремонтни дейности. Чрез откриването и отстраняването на проблеми и дефекти, може да се осъществява контрол на състоянието на съоръженията, контрол на качеството на ремонтните дейности, да се предотвратят аварии и пожари, и да се постигне намаляване на производствени и непроизводствени разходи.

За тези цели, Орган за контрол “ХЕСПА” извършва:

Термографски контрол и анализ на топлинното излъчване на уреди, апарати, машини, съоръжения и др.:

 • Температура на излъчване на обекта чрез термовизионен метод на контрол

ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ОТКРИТО

Площадките за игра, разположени на открито, могат да представляват опасност за здравето на хората, намиращи се в тяхното местоположние. Опасни растителни видове, липса на информационни табели и знаци, неподходящи настилки, неизправни съоръжения и други фактори могат да предизвикат негативни и животозастрашаващи последствия за човека. Съществуват законови изисквания към площадките за игра, разположени на открито, които имат за цел да предотвратят появата на ситуации, които биха застрашили човешкото здраве. За тази цел, Орган за контрол „ХЕСПА“ извършва контрол на:

 • Безопасност на площадки за игра чрез комплексна оценка по документи, визуален оглед и измерване / изпитване
bg_BGBulgarian