ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА

Различни производствени, добивни и преработвателни процеси, и други дейности в индустрията, селското стопанство, транспорта и други икономически сфери са източник на опасни емисии на вредни вещества, които се отделят в заобикалящия ни въздух. Превишаването на нормите на емисии на вредни вещества във въздуха създава здравен риск от замърсяване на въздуха като оказва неблагоприятни въздействия върху здравето на хората и състоянието на животинските и растителните видове. Законодателството е наложило изисквания за нормите на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, които оказват влияние върху здравето на хората и състоянието на околната среда.

Целта на дейностите на Изпитвателна лаборатория “ХЕСПА”, които са свързани с предотвратяване на наднормени, опасни емисии и с опазване на околната среда, е да се измерят и анализират нивата на газови и прахови емисии и летливи органични съединения, изпускани във въздуха, и да се установи дали тези емисии са безопасни за човешкото здраве и околната среда, съгласно законовите и нормативни изисквания. За тази цел, Изпитвателна лаборатория “ХЕСПА” извършва:

Измерване и анализ на емисии от вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници  – химични агенти

Измерване и анализ на емисии от вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници  – прах

ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА

Шумът в околната среда оказва влияние както върху хората, така и върху природата. Високите нива на шума могат да окажат неблагоприятно въздействие на населението и околната среда в близост до излъчващите обекти.

Шумът, предизвикан от промишлените инсталации, съоръжения и дейности, от различните видове транспорт, и от различни други икономически обекти засяга хората както физически, така и психически, смущавайки основни дейности като съня, почивката, ученето и общуването. Излагането на шум може да доведе до раздразнителност и здравословни проблеми, като увреждане на слуха и сърдечносъдови увреждания.

Шумът в околна среда се възприема и като един от основните екологични проблеми, тъй като той оказва влияние върху дивата природа. Той създава дългосрочни последици, като например промяна в миграционните пътища и изместване на животни извън техните предпочитани места за хранене и отлеждане на малките.

Законодателството изисква създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото управление, който включва периодични измервания, контрол, избягване, намаляване, и предотвратяване на шума.

Във връзка с изискванията за опазване на човешкото здраве и природата от шума в околна среда, Изпитвателна лаборатория “ХЕСПА” осъществява периодични измервания на нивата на шум, излъчван от промишлени източници и други икономически обекти. Целта е да се установи дали тези нива са безопасни за човешкото здраве и околната среда, съгласно законовите и нормативни изисквания за безопасност и здраве и опазване на околната среда.

За целите на управлението на шум в околна среда, Изпитвателна лаборатория “ХЕСПА” извършва:

Измерване и анализ на шум в околна среда:

  • Еквивалентно ниво на шума
  • Ниво на шум в мястото на въздействие
  • Ниво на обща звукова мощност

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ

Населението може да бъде изложено на опасни и нездравословни въздействия на заобикалящата среда, които произтичат от наличието на електромагнитни излъчвания от изкуствени източници. Наднормени нива на електромагнитни полета могат да окажат неблагоприятни въздействия върху хората в близост до съоръжения, които са източник на тези излъчвания.

Законодателството е наложило изисквания за нормите на електромагнитните излъчвания, които оказват влияние върху здравето и безопасността на човека. Целта на нашите дейности по контрол на електромагнитни полета е да измерим нивата на тези полета, излъчени от изкуствени източници, и да оценим съответствието им с установените безопасни за човешкото здраве норми. За тази цел, Изпитвателна лаборатория “ХЕСПА” извършва:

Измерване и анализ на Електромагнитни полета в битова и околна среда:

  • Интензитет на електрично поле
  • Плътност на енергийния поток (плътност на мощност)
  • Интезитет на магнитно поле
bg_BGBulgarian