ЗА НАС

ИСТОРИЯ

ХЕСПА ООД е основана през 1991 г. като Лаборатория за електрически измервания. Вече 29 години компанията се развива и разширява обхвата си на дейност в областта на БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ОКОЛНА СРЕДА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.

Днес Дружеството ХЕСПА ООД е специализирано като комплексен лабораторен и консултантски център по безопасност и здраве на хората и околната среда. Ние сме затворили кръга от дейности, необходими за опазване на човешкото здраве и въздуха в околната среда. Ръководството и експертите в ХЕСПА ООД се определят като Корпус за бързо реагиране, който се отзовава на нуждите на своите клиенти по възможно най-бързия и ефективен начин.

 

 

През годините, Дружеството се доказа като лоялен партньор в сферата на опазване на човешкото здраве и околната среда, характеризиращ се с високо качество на предлаганите услуги, високи и иновативни технологии, задълбочени познания на експертите, изключителен професионализъм, бърза реакция при нужда, и с точност и коректност от страна на ръководството и персонала.

В годините Дружеството е работило с клиенти от голям диапазон сектори в България, помагайки им да разберат и управляват ефективно процесите, необходими за осигуряване на здраве и безопасност на техните служители, както и механизмите, необходими за намаляване на опасното влияние на техните дейности върху населението и околната среда.

 

Основните сектори, обслужвани от ХЕСПА ООД в годините включват:

»телекомуникации
»хранително-вкусова промишленост
»текстилна промишленост
»тютюнева промишленост
»строителна промишленост и производство на строителни материали
»производство на електрически съоръжения
»машиностроене
»металургия
»дървопреработване

»целулозно-хартиена промишленост
»фармацевтична индустрия
»минна промишленост
»химическа индустрия
»въздушен, воден и сухоземен транспорт
»петролна индустрия
»енергийна промишленост
»аграрна индустрия
»хотелиерство и туризъм
»търговия

НАШАТА МИСИЯ

ХЕСПА ООД е лидер в предоставянето на консултантски и инженерни услуги по опазване на здравето и безопасността на хората и околната среда, с три десетилетия опит в областта като компания и много по-дълъг опит на нейните основатели. Ние предоставяме комплексни механизми за разбирането и внедряването на процеси, целящи опазването на човешкото здраве и околната среда. Предоствените от нас измервания, изпитвания, контрол, анализи и препоръки спомагат за предотвратяване на рисковете пред човешкото здраве и околната среда.

Опазването на човешкото здраве и околната среда е нашето призвание, а това наше призвание е нашата най-голяма страст. Тази страст се е превърнала в нашата мисия. А мотото на нашите основатели е: „Кой ако не ти? Кога ако не сега?“

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

„ХЕСПА“ ООД е център по безопасност и здраве при работа и околна среда, който предлага комплексен подход при обслужването на своите клиенти. Ние сме затворили кръга от дейности по безопасност и здраве, които помагат да се разберат и създадат условията за опазване на човешкото здраве и околната среда в организациите на нашите клиенти и сред населението.

АКРЕДИТАЦИИ

Всички дейности по измерване, изпитване и контрол в Органа за контрол и Изпитвателната лаборатория на „ХЕСПА ООД“ са акредитирани, а дейностите по обслужване от Службата по трудова медицина и Центъра за професионално обучение са лицензирани и сертифицирани съгласно национални и международно признати стандарти. Всички направления в „ХЕСПА“ ООД притежават валидни удостоверения за регистрация и сертификация, лицензии, разрешителни удостоверения, и сертификати за акредитация.

Орган за контрол

Дейностите по контрол в Органа за контрол към „ХЕСПА“ ООД са акредитирани съгласно международно признатият и наложен стандарт БДС EN ISO / IEC 17020:2012 от Изпълнителна агенция „Българска Служба по Акредитация“ към Министерство на икономиката в Република България.

Изпитвателна лаборатория

Дейностите по измерване в Изпитвателната лаборатория към „ХЕСПА“ ООД са акредитирани съгласно международно признатият и наложен стандарт БДС EN ISO / IEC 17025:2018 от Изпълнителна агенция „Българска Служба по Акредитация“ към Министерство на икономиката в Република България.

Оценка на риска

Оценката на риска се осъществява съгласно специализиран квалификационен курс с Удостоверение № 456 от 29.09.2000 г. от Минно-Геоложки Университет, гр. София, и Сертификат за внедряване и прилагане на Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015, издаден от Център за изпитване и европейска сертификация.

Център за професионално обучение

Дейността на Центъра за професионално обучение към „ХЕСПА“ ООД се развива съгласно Лицензия № 2016121317 от 25.07.2016 г. на Национална агенция за професионално образование и обучение, Заповед № Рд-16-489 от 22.05.2007 г. на Министерство на икономиката и енергетиката, и Регистрация № 2530/27.05.2009 в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ към Министерство на труда и социалната политика. Дейността на Центъра за професионално обучение е и сертифицирана и съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015.

Служба по трудова медицина

Дейността на Службата по трудова медицина е регистрирана с Удостоверение № 182 – 3 от 27.08.2012 г., издадено от Министерство на здравеопазването, и е сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 от Център за изпитване и европейска сертификация.

ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ

Дейностите, осъществявани от различните направления в Център по безопасност и здраве при работа и околна среда „ХЕСПА“, са обусловени от задължителни законови и нормативни изисквания по отношение на безопасността и здравето на работещите и населението, и опазването на околната среда. Основните изисквания са описани в посочените по-долу нормативни актове. Нашите дейности се осъществяват и развиват в съответствие с изискванията на тези нормативни документи и свързаните с тях наредби и правилници.

  • Кодекс на труда
  • Закон за здравословни и безопасни условия на труд
  • Закон за опазване на околната среда
  • Закон за чистотата на атмосферния въздух
  • Закон за защита от шума в околната среда
  • Закон за енергийната ефективност

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Дружеството, чрез Органа за контрол, Изпитвателната лаборатория, Службата по трудова медицина и Центъра за професионално обучение, е внедрило и прилага СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, съгласно следните стандарти:

  • БДС EN ISO / IEC 17020:2012
  • БДС EN ISO / IEC 17025:2018
  • ISO 9001:2015

 За повече информация относно нашите акредитации и сертификации съгласно тези международно признати стандарти, моля посетете нашата страница Акредитации

ОФИСИ И МОБИЛНОСТ

Дружеството ни работи от два офиса – в София и Пазарджик. Офисите ни са обзаведени съгласно всички високотехнологични изисквания на международните стандарти и Ръководството на „ХЕСПА“ ООД. Независимо от местоположението на офисите ни, нашите мениджъри и мобилни екипи от инженери и консултанти предлагат бързо и ефективно обслужване на клиентите ни в цялата страна.

ЕКИП

ХЕСПА разполага с постоянен персонал от специалисти, притежаващи подходящ опит, знания, техническа правоспособност, професионална подготовка, квалификация, и етично отношение за изпълнение на функциите си. Специалистите в „ХЕСПА“ ООД притежават задълбочени знания и опит в сферите на физиката, химията, електрониката, електротехниката, енергетиката, педагогиката, медицината, дипломацията, разработването, поддържането и одитирането на системи за управление на качеството.

Съществува система за обучение, която гарантира постоянно и ефективно повишаване на професионалната квалификация и развитие на персонала в Дружеството.

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

В ХЕСПА са внедрени и се използват високи технологии за осъществяване на дейността. Техническите средства за измерване, изпитване и контрол са произведени от водещи европейски и американски производители и се калибрират периодично от акредитирани български и европейски организации. Използват се компютърни технологии при управление на качеството.

Политика, цели и ангажименти

Нашата мисия е да помагаме на хората да опазят околната среда и здравето и безопасността на населението. Основната ни цел е да помагаме на организациите да предотвратят негативните последици от дейността на индустриите върху околната среда и здравето на хората. Ние постигаме целите си като осъществяваме измервания и анализи на последствията от човешката дейност върху околната среда и здравето и безопасността на хората, като консултираме своите клиенти как да водят здравословен и безопасен живот на работното си място, като наблюдаваме здравословното състояние на работещите, и като учим своите клиенти как да управляват дейностите си по начин, който спомага да се запазят околната среда и здравето на хората.

ХЕСПА гарантира обективна оценка, ефективност и качество на извършваните дейности. Служителите в Дружеството споделят ценностите, политиката, целите и ангажиментите на „ХЕСПА“ ООД по отношение на качеството, като се придържат към изискванията за ефективност и качество на предлаганите услуги, изискванията на Системата за управление на качеството и на нормативните актове, и изискванията на Ръководството за коректност, независимост,  безпристрастност, и отговорно корпоративно и социално поведение.

Всички служители в ХЕСПА гарантират професионализъм, точност и коректност, с оглед постигане на качество в дейността и удовлетвореност на клиентите.

bg_BGBulgarian