ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ

Дейностите, осъществявани от различните направления в Център по безопасност и здраве при работа и околна среда „ХЕСПА“, са обусловени от задължителни законови и нормативни изисквания по отношение на безопасността и здравето на работещите и населението, и опазването на околната среда. Основните изисквания са описани в посочените по-долу нормативни актове. Нашите дейности се осъществяват и развиват в съответствие с изискванията на тези нормативни документи и свързаните с тях наредби и правилници.

 

  • Кодекс на труда
  • Закон за здравословни и безопасни условия на труд
  • Закон за опазване на околната среда
  • Закон за чистотата на атмосферния въздух
  • Закон за защита от шума в околната среда
  • Закон за енергийната ефективност
bg_BGBulgarian