АКРЕДИТАЦИИ

Всички дейности по измерване, изпитване и контрол в Органа за контрол и Изпитвателната лаборатория на „ХЕСПА ООД“ са акредитирани, а дейностите по обслужване от Службата по трудова медицина и Центъра за професионално обучение са лицензирани и сертифицирани съгласно национални и международно признати стандарти. Всички направления в „ХЕСПА“ ООД притежават валидни удостоверения за регистрация и сертификация, лицензии, разрешителни удостоверения, и сертификати за акредитация.

Орган за контрол

Дейностите по контрол в Органа за контрол към „ХЕСПА“ ООД са акредитирани съгласно международно признатият и наложен стандарт БДС EN ISO / IEC 17020:2012 от Изпълнителна агенция „Българска Служба по Акредитация“ към Министерство на икономиката в Република България.

Изпитвателна лаборатория

Дейностите по измерване в Изпитвателната лаборатория към „ХЕСПА“ ООД са акредитирани съгласно международно признатият и наложен стандарт БДС EN ISO / IEC 17025:2018 от Изпълнителна агенция „Българска Служба по Акредитация“ към Министерство на икономиката в Република България.

Оценка на риска

Оценката на риска се осъществява съгласно специализиран квалификационен курс с Удостоверение № 456 от 29.09.2000 г. от Минно-Геоложки Университет, гр. София, и Сертификат за внедряване и прилагане на Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015, издаден от Център за изпитване и европейска сертификация.

Център за професионално обучение

Дейността на Центъра за професионално обучение към „ХЕСПА“ ООД се развива съгласно Лицензия № 2016121317 от 25.07.2016 г. на Национална агенция за професионално образование и обучение, Заповед № Рд-16-489 от 22.05.2007 г. на Министерство на икономиката и енергетиката, и Регистрация № 2530/27.05.2009 в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ към Министерство на труда и социалната политика. Дейността на Центъра за професионално обучение е и сертифицирана и съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015.

Служба по трудова медицина

Дейността на Службата по трудова медицина е регистрирана с Удостоверение № 182 – 3 от 27.08.2012 г., издадено от Министерство на здравеопазването, и е сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 от Център за изпитване и европейска сертификация.

bg_BGBulgarian